Abonnement vilkår

Vilkår for Bilabonnement.dk

 

Du kan til hver en tid læse dine vilkår forbundet med dit Bilabonnement nedenfor.

 

OBS: Har du indgået en privatleasing aftale gennem os, kan du læse dine privatleasing vilkår her.

§ 1 – Ydelser og services

1.  Bilabonnement A/S er en online platform, som leverer biler på abonnementsbasis. Bilabonnement leverer nye og let brugte biler. De brugte biler bliver klargjort ved udlevering og fremstår næsten som nye. Der kan dog forekomme mindre kosmetiske skader som følge af almindelig slidtage. Bilabonnement samarbejder med flere forskellige udleveringssteder, hvorfra bilerne vil blive udleveret. Relevante informationer om den enkelte bil vil altid vil være oplyst, herunder mærke, model, variant, udstyr m.m.

 
2.  Der vil altid være et fast antal kilometer pr. år inkluderet i basispakken ved køb af et Bilabonnement. Udover den faste basispakke er det muligt at tilkøbe ekstra km-pakker ved enten at skrive til 
support@bilabonnement.dk eller ved at afgive en bestilling på bilabonnement.dk. Det er kun muligt at tilkøbe kilometerpakker til uopsagte abonnementsaftaler. Endvidere vil Abonnenten hver måned modtage en SMS fra Bilabonnement, hvor Abonnenten vil blive bedt om at indtaste aktuel km. stand. Såfremt vores beregning udviser at Abonnenten med fordel kan købe en kilometerpakke, vil Abonnenten modtage information herom. Prisen på de forskellige ekstra km. pakker, vil til enhver tid fremgå på hjemmesiden. Beløbet for ekstra tilkøbte km. vil blive opkrævet på den følgende måneds opkrævning og indtil Abonnementet opsiges. Hvis Abonnenten overskrider det aftalte km. forbrug og ikke har tilkøbt de nødvendige ekstra km-pakker, vil Bilabonnement foretage opkrævning for overkørte km. med den takst, som er angivet nedenfor i § 14, pkt. 6. 

 
3. Bilabonnement stiller, via tredjepart, en online afsætningskanal for brugte biler til rådighed, som giver Abonnenten mulighed for at afsætte sin bil, samtidig med at Abonnementet træder i kraft. Eftersom salg af den brugte bil udelukkende er en service, som Bilabonnement formidler adgang til for en tredjepart, fraskriver Bilabonnement sig ethvert ansvar for pris, rettigheder, regler m.m. Kunden har til enhver tid ret til at takke nej til at få solgt bilen igennem denne kanal.

§ 2 - Ejendomsret

1.   Bilen er finansieringsselskabets ejendom. Abonnenten har alene en brugsret til bilen på de i denne aftale fastsatte betingelser. Abonnenten er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over bilen. 

2.   Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.

3.   Finansieringsselskabet kan kræve bilen forsynet med skilte og mærker, der angiver finansieringsselskabets ejendomsret. 

4.   Ved registrering af bilen i Motorkøretøjsregisteret angives finansieringsselskabet som ejer og Bilabonnement A/S som bruger.

5.   finansieringsselskabets ejendomsret omfatter tillige udstyr, der indføjes i eller erstatter dele af bilen.

6.   Bilabonnement og finansieringsselskabet har til enhver tid ret til at besigtige bilen.

7.   Abonnenten har hverken ret eller pligt til at overtage bilen ved aftalens ophør.

§ 3 – Forsikring

Kasko- og ansvarsforsikring er obligatorisk og inkluderet i den månedlige abonnementsopkrævning. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at den daglige bruger er Abonnenten og at denne har et gyldigt dansk kørekort og dansk bopælsadresse. Desuden må Abonnenten ikke være opsagt / pålagt skærpede vilkår inden for det seneste år, være registreret i RKI, stå registreret på en beskyttet adresse, eller have verserende skadesager i andet forsikringsselskab. Din selvrisiko, som abonnent, er 5.000 kr. pr. skade. Abonnenten hæfter for selvrisiko over for Bilabonnement A/S. Bilen må ikke bruges til kørsel af erhvervsmæssig karakter, såsom vare- og/eller godstransport. Opsiger forsikringsselskabet forsikringen på en kunde, i forbindelse med en skade, har Bilabonnement ret til at inddrage bilen med øjeblikkelig varsel. Hvis det viser sig, at den daglige bruger er en anden end Abonnenten og der er tale om en person, som ikke selvstændigt ville kunne tegne en abonnementsaftale, vil forsikringen ikke dække og Abonnenten vil derfor hæfte for den fulde skade. De nøjagtige vilkår for forsikringen findes her

§ 4 - Brugsret

1.   Bilen må lejlighedsvis udlånes eller overlades til tredjemand. Bilen må ikke udlejes. Abonnenten skal altid sikre, at føreren er fyldt 18 år og har gyldigt kørekort. 

2.   Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser. 

3.   Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Abonnenten kan dog foretage dekorering / reklameindpakning af køretøjet for egen regning og risiko, mod at bilen ved aftalens udløb, tilbageleveres i original stand uden spor af den foretagne dekoration / reklame.

§ 5 – Abonnementsydelsen og elektronisk kommunikation

1.  Som vederlag for brugen af bilen betaler Abonnenten en abonnementsydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af ordrebekræftelsen, som modtages pr. e-mail.

2.  Abonnenten skal betale førstegangsydelsen (også kaldet den forholdsmæssige afgift), der er beregnet online på Bilabonnement.dk  Beløbet skal betales online via Dankort, VISA, MasterCard, Mobilepay eller via bankoverførsel. Ved kortbetaling vil beløbet blive reserveret på Abonnentens konto indtil vedkommende er blevet kreditgodkendt, hvorefter beløbet vil blive hævet. Skulle Abonnenten, mod forventning, ikke blive kreditgodkendt, vil reservationen af beløbet blive ophævet. Tilkøb af en ekstra ydelse i form af ex. vinter- eller sommerdæk, eller ekstra km., vil blive opkrævet som et restbeløb sammen med opkrævning af den første abonnementsydelse.

Abonnenten skal oplyse sit bankregistrerings- og kontonummer som tilladelse til oprettelse af Betalingsserviceaftale. Abonnenten skal sørge for betaling på anden vis, indtil betaling fremgår af Betalingsserviceoversigten

Al korrespondance fra Bilabonnement A/S og finansieringsselskabet sendes til Abonnentens e-boks eller via e-mail. Ved indgåelse af aftalen bekræfter Abonnenten, at denne har en aktiv e-boks, og at Bilabonnement A/S og finansieringsselskabet kan sende dokumenter, fakturer m.v. vedrørende Abonnementsforhold til e-boksen. Såfremt det af tekniske årsager er nødvendigt, vil fremsendelse ske via e-mail eller med almindelig post.

3.  Abonnementsaftalen igangsættes på den aftalte leveringsdato. Abonnementsydelsen opkræves månedligt forud. Abonnenten er pligtig til at sikre, at der er dækning for den månedlige abonnementsydelse.

4.  Den første opkrævning vil være beregnet som: Den forholdsmæssige abonnementsydelse i næverende måned.

5.  Ved forsinket betaling af abonnementsydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til Abonnementsaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

6.  Bortkomst eller beskadigelse af Abonnementsbilen ved en begivenhed, der ikke beror på Bilabonnements forhold, fritager ikke Abonnenten fra at betale abonnementsydelsen.

 

§ 6 – Udlevering

1. Abonnenten skal ved udlevering af bilen fremvise gyldigt kørekort og ordrebekræftelse.

2. Ved udlevering af bilen skal Abonnenten straks undersøge bilen på forsvarlig måde og signere for udleveringen. Opdager Abonnenten, at der er fejl eller mangler ved bilen ved undersøgelsen, skal dette oplyses til Bilabonnement.

3.  Konstaterer Abonnenten efter bilens overtagelse, at bilen trods godkendelsen ikke var kontraktmæssig ved leveringen, skal Abonnenten reklamere over for Bilabonnement straks efter fejlen/manglen blev opdaget. Abonnenten skal underrette Bilabonnement om alle forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav mod leverandøren af bilen.

4. Bilen bliver udleveret med 2 nøgler. Hvis der kun udleveres én, skal  Bilabonnement Support kontaktes med det samme. 

§ 7 – Opsigelse

1.  Abonnementet er indgået med virkning fra den i ordrebekræftelsen angivne dato. Minimum bindingsperioden er specificeret i ordrebekræftelsen. Abonnementet kan opsiges med én måneds varsel – dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

 2. Et Bilabonnement med en bindingsperiode på mere end 12 måneder, kan opsiges efter 11 måneder og med 30 dages varsel. Dette vil dog medføre et gebyr på 999Kr. for tidlig tilbagelevering.

3. Opsigelsen skal ske ved at klikke her

4. Abonnenten er forpligtet til at være med til gennemgang af bilen ved tilbagelevering, abonnenten skal booke en tid til gennemgang. Det kan gøres her

5. Bilabonnement A/S kan kræve bilen udskiftet med to måneders varsel. Abonnenten vil på denne måde få udskiftet sin bil til en bil af minimum samme brugbarhed og godhed. Abonnenten er forpligtet til at aflevere den nuværende bil og få den udskiftet til den anden hos udleveringsstedet. Udskiftningen kan være forbundet med omkostninger for abonnenten. Abonnenten har derfor muligheden for at træde ud af aftalen ved udløb af varsel uden opkrævning af yderligere abonnements omkostninger. 

§ 8 – Bilabonnements ansvar

 1.   Abonnenten har inden Abonnementsaftalens indgåelse udvalgt bilen og godkendt fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt Abonnementsaftalens indhold.

2.   Bilabonnement A/S hæfter for rettidig levering og mangler ved bilen. 

3.   Abonnenten er forpligtet til at acceptere afhjælpning fra Bilabonnement A/S' leverandører. Bilabonnement A/S er berettiget til at vælge at udskifte bilen med en anden bil af samme brugbarhed og godhed. Abonnentens afsavn af bilen i op til 3 hverdage pga. afhjælpning påvirker ikke Abonnentens forpligtelse til at betale Abonnementsydelsen. Varer afhjælpningen mere end 3 hverdage, skal Bilabonnement A/S efter eget valg enten godskrive Abonnenten Abonnementsydelsen i den periode afsavnsperioden varer mere end 3 hverdage eller stille en anden bil til rådighed for Abonnenten. 

4.   Med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt fraskriver Bilabonnement A/S sig ansvaret for ethvert tab, direkte eller indirekte, herunder men ikke begrænset til alternativ transport, afsavn, tidstab, driftstab, tab af goodwill, tab af forretning eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved bilen måtte udløse hos Abonnenten. 

5.  Bilabonnement A/S er ikke ansvarlig for force majeure, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer, beskadigelse af data, hærværk og tyveri samt andre begivenheder, som ligger uden for Bilabonnement A/S' kontrol, og hvad enten begivenheden rammer Bilabonnement A/S selv eller en underleverandør.

6.   I det omfang Bilabonnement A/S måtte hæfte for produktansvar, påtager Bilabonnement A/S sig ikke yderligere forpligtelser over for Abonnenten, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser. I det omfang det er muligt at begrænse ansvaret, hæfter Bilabonnement A/S således ikke for skade på fast ejendom eller løsøre, ligesom Bilabonnement A/S ikke er ansvarlig for afsavn, tidstab, driftstab, tab af goodwill, tab af forretning eller andre følgeskader.

§ 9 – Abonnentens ansvar

1.   Abonnenten er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af bilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Abonnenten bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

2.   Abonnenten friholder Bilabonnement A/S for ethvert ansvar, Bilabonnement A/S måtte ifalde over for tredjemand, hvad enten der er tale om det offentlige eller private, på grund af den brug, Abonnenten gør af bilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet. Det gælder eksempelvis skyldige parkeringsafgifter, fartbøder ol., der af myndighederne og andre kan kræves betalt af Abonnenten eller bilens bruger. Disse viderefaktureres til Abonnenten af Bilabonnement A/S og opkræves via Abonnentens PBS aftale, og pålægges en administrations afgift på kr. 187,50.

3.   Abonnenten har ansvar for at bilen ikke bliver medtaget af røg eller anden lugtgene.

4.   Det er abonnentens eget ansvar at bestille tid hos Euromaster for hjulskift (vinter/sommerhjul). Abonnenten modtager besked med bekræftelse på at Euromaster er klar til at modtage bestilling på hjulskift. Efter endt periode af abonnements perioden, skal bilen afleveres med sommerdæk. Ydelsen for vinterdæk betales forholdsmæssigt ved start af aftalen og ved slut betales hele måneden.

§ 10 – Vedligeholdelse

  1. Abonnementsaftalen er inklusiv udførelse af regelmæssige serviceeftersyn efter fabrikantens forskrifter jf. bilens servicebog.

Sliddele udskiftes og omkostninger heraf dækkes, hvis sliddet er betragtet som værende almindelig slidtageØvrige reparationer og service er Abonnentens egen regning.

2. Abonnenten skal indlevere bilen til service iht. bilens servicebog, når servicelampen lyser, eller hvis bilen bliver omfattet af en fabriksindkaldelse og skal herudover for egen regning vedligeholde bilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

3. Abonnenten skal ved vedligeholdelse og reparationer i øvrigt nøje overholde de herfor gældende forskrifter, som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten.

4. Såfremt bilen i Abonnementsperioden skal have udført service under serviceeftersyn eller på basis af en fabriksindkaldelse, forevises listen over nærmeste autoriserede værksted på Bilabonnement.dk, inden arbejde igangsættes.

5. Bilabonnement A/S sender en notifikation via e-mail til Abonnenten, når bilen fylder et år, eller hvis bilen er omfattet af en fabriksindkaldelse. Nærmeste autoriserede værksted samt kontaktdetaljer vil indgå i denne notifikation. 

6. Det er Abonnentens ansvar at overholde fristerne for alle serviceeftersyn. Hvis Abonnenten ikke overholder fristerne for serviceeftersyn, vil der blive opkrævet et strafgebyr på 2500 kr. for hvert serviceeftersyn, der ikke er overholdt.

7. Ved reparation og vedligeholdelse, som ikke er omfattet af Abonnementet, skal Abonnenten sikre, at der altid anvendes de af fabrikanten foreskrevne reservedele eller dele af tilsvarende kvalitet og at reparation og vedligeholdelse foretages på et autoriseret værksted.

§ 11 – Risiko

1.   Abonnenten bærer risikoen for bilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra udleveringen af bilen og frem til det tidspunkt, hvor bilen på rette måde er leveret tilbage til Bilabonnement A/S. Abonnenten hæfter således for udgifter udløst af skader, hændeligt uheld, tyveri mv. i det omfang hændelsen ikke er dækket af de jf. § 3 eller § 4 tegnede forsikringer. 

2.   Hvis bilen kan repareres, påhviler det Abonnenten at iværksætte reparation af denne for egen regning, i det omfang reparationen ikke er dækket af forsikringen eller garantien. Reparation skal udføres på et autoriseret værksted.

3.  Hvis bilen ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal Abonnenten straks underrette Bilabonnement A/S herom.

§ 12 – Oplysningspligt

Abonnenten skal ved ændring af forretningssted/bopæl/e-mail/mobiltelefonnummer straks skriftligt underrette Bilabonnement A/S. Underretning skal ske skriftligt via e-mail til support@bilabonnement.dk eller ved at kontakte Bilabonnement A/S telefonisk på tlf. 89 88 50 80. Abonnenten bærer ansvaret for, at meddelelser ikke kommer frem, hvis Abonnenten har forsømt at give meddelelse om ændringer.

§ 13 – Misligholdelse

1. Bilabonnement A/S kan uden varsel ophæve Abonnementsaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter, som Bilabonnement A/S måtte have afholdt, såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen. Herunder men ikke udtømmende at Abonnenten:

a. undlader at betale forfaldne Abonnementsydelser eller andre skyldige beløb – herunder også beløb, der ikke er en del af Abonnementetsydelsen, men hvor Bilabonnement A/S hæfter for Abonnentens evt. manglende betaling, herunder bøder og parkeringsafgifter, senest otte dage efter forfaldstid.
b. går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i Abonnementsaftalen og stiller fornøden sikkerhed.
c. iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktions-behandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af Abonnementsaftalen efter konkurslovens regler;
d. forsømmer at vedligeholde Abonnementsbilen eller undlader behørig reparation af den.
e. nægter Bilabonnement A/S eller finansieringsselskabet adgang til at besigtige Abonnementsbilen. 
f.  anvender bilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.
g. undlader at signere leverancegodkendelsen.
h. overlader brugen af bilen helt eller delvist til andre end de i § 4 godkendte personer. 
i. anvendelse af bilen i forbindelse med handlinger, som strider mod straffeloven eller mod færdselslovens § 53 og 54.

2. Såfremt kunden bringer misligholdelsen i orden, vil der blive pålagt et gebyr på 1.062,50 kr. for genoptagelse af aftalen. Abonnementsaftalen kan kun blive genoptaget én gang. 

 

 

§ 14 – Tilbagelevering og opgørelse i forbindelse med aftalens ophør

Ved aftalens ophør, hvad enten det skyldes ophævelse eller opsigelse gælder følgende:

1.   Abonnenten skal opsige sit Bilabonnement med 30 dages varsel via hjemmesiden. Det er abonnentens ansvar at levere bilen tilbage indenfor 30 dage fra opsigelsesdatoen. Ved opsigelse af bilen anbefaler Bilabonnement endvidere at booke en tid til gennemgang af bilen. Under gennemgangen bliver der udstedt en ny tilstandsrapport om afvigelser i bilens kosmetiske stand, som ligger udover normalt slid, på baggrund af de af FDM udarbejdede og til enhver tid gældende retningslinjer, herunder med angivelse af; stenslag/revner i glas, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, reklamelabels og lignende, ruder og dæk, samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. 

2.    Abonnenten er berettiget til at deltage i gennemgangen af bilen. Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse i henhold til FDM-rapporten. Forhold der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid, vil blive opgjort og opkrævet af Abonnenten.

3.   Bilen afleveres i rengjort og vasket stand i henhold til retningslinjerne (læs mere om retningslinjerne her) og tømt for private effekter. Bilen skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af Abonnementsaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlige.

4.   Eventuelle reklamationer skal være anmeldt til Bilabonnement A/S inden aftalens udløb. 

5.   Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til bilens servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb. Dette betyder at biler med en lysende indikation af nærtstående service, skal være serviceret ved tilbagelevering.

      Abonnenten vil ud over den bod, som bliver opkrævet jf. § 10, pkt. 6 blive holdt ansvarlig for eventuelle følgeskader af manglende overholdelse af serviceintervaller og fabriksindkaldelser, herunder for bortfald af garanti. 

6.  Antallet af inkluderede km vil fremgå på Abonnentens ordrebekræftelse opdateret med eventuelle tilkøbte km-pakker. Overskridelse af aftalt kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov. Overskridelse af km-forbrug vil som følge heraf blive takseret fra 1,50 kr./km.

7.   Såfremt gennemgang af bilen har påvist skader, der dækkes af bilens kaskoforsikring, er Abonnenten forpligtet til at dokumentere, at der er indsendt skadesanmeldelse. Dette skal skal ske inden for 24 timer efter bilens tilbagelevering. Det påhviler Abonnenten at betale for reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader. Er der tale om K4 eller K5 skader, vil Abonnenten blive opkrævet abonnementsydelse frem til bilen er færdigrepareret

8.   Såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, herunder følgeskader, manglende service eller overkørte kilometer, som Abonnenten hæfter for, fakturerer finansieringsselskabet Abonnenten og foretager opkrævning via PBS. 

Såfremt Abonnenten får et tilgodehavende hos Bilabonnement A/S, vil udbetaling heraf ske til Abonnentens NemKonto. Abonnenten har mulighed for at vælge, om denne ønsker at modtage udbetalingen på en anden konto end NemKonto ved at rette henvendelse til Bilabonnement A/S på support@bilabonnement.dk og oplyse til hvilken konto.

§ 15 - Lovgivning

Bilabonnement A/S' ydelser leveres i overensstemmelse med dansk lov og uoverensstemmelser der ikke kan løses i mindelighed afgøres efter dansk ret og efter Bilabonnement A/S' valg ved Glostrup Ret eller ved Abonnentens hjemting.

§ 16 – Privatlivspolitik

Bilabonnement A/S indsamler oplysninger om Abonnenterne i forbindelse med køb af Abonnement og tilmelding til Bilabonnement A/S' nyhedsbrev. 
Som forudsætning for at indgå en aftale, har Bilabonnement A/S brug for følgende data: Fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, mobiltelefonnummer, e-mail adresse, CVR-nummer samt bankregistrerings- og kontonummer. Registreringen af disse personoplysninger sker med det formål at sikre Abonnementaftalens opfyldelse. Personoplysningerne registreres af Bilabonnement A/S som dataansvarlig og videregives til Bilabonnement A/S' samarbejdspartner, Jyske Finans A/S , med henblik på finansiering og forsikring af bilen. Ved at tegne et Abonnement hos Bilabonnement giver Abonnenten samtykke til, at disse  personoplysningerne må videregives til Bilabonnement A/S' samarbejdspartnere. Yderligere må Bilabonnement A/S og de nævnte samarbejdspartnere udveksle oplysninger med SKAT til brug for indregistrering af bilen, betaling af registreringsafgift mv. Der vil inden abonnementets ikrafttræden blive installeret satellitovervågning i bilen, omkostningen afholdes af Bilabonnement. Satellitovervågning anvendes i tilfælde af, at bilen bortkommer, ikke tilbageleveres ved aftaleperiodens udløb, eller hvis bilen skal inddrages. Oplysningerne kan ved misligholdelse af aftalen videregives til politiet samt til forsikringsselskabet.

§ 17 – Markedsføring

Bilabonnement A/S indsamler yderligere oplysninger om Abonnenten i forbindelse med køb af Abonnementet og tilmelding til Bilabonnement A/S' nyhedsbrev i form af fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, mobiltelefonnummer, e-mail adresse, alder, bilmodel samt informationer indsamlet via cookies. Som Abonnent hos Bilabonnement A/S giver Abonnenten samtykke til at modtage Bilabonnement A/S' regelmæssige nyhedsbreve per e-mail og SMS med relevante nyheder, information, servicemeddelelser, gode tilbud, konkurrencer og anden markedsføring af varer og ydelser fra Bilabonnement A/S. Desuden giver Abonnenten samtykke til, at Bilabonnement A/S videregiver disse oplysninger til Bilabonnement A/S' koncernforbundne selskaber, som ligeledes vil behandle og opbevare oplysningerne med henblik på brug til markedsføring.
Abonnenten kan til enhver tid afmelde disse markedsføringsinformationer i nyhedsbrevet.

§ 18 – Fortrydelseret og købelov

Fortrydelses- og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af Abonnementsaftaler af denne type.  
Købeloven gælder ikke ved indgåelse af Abonnementsaftaler af denne type.

§ 19 – Klager

Klager over Bilabonnement A/S skal rettes skriftligt direkte til Bilabonnement A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup eller via e-mail på support@bilabonnement.dk Bilabonnement A/S har et mål om at træffe afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Herudover henvises til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Website: www.forbrug.dk.

§ 20 – Kontaktoplysninger

Adresse: Bilabonnement A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup
Telefon: 89 88 50 80. Åbningstider - se her
E-mail: support@bilabonnement.dk 

§ 21– Cookie politik

Bilabonnement A/S anvender cookies for at sikre den bedst mulige oplevelse af Bilabonnements website. Ved at bruge siden, accepterer Abonnenten brugen af cookies. Læs mere om Bilabonnement A/S' cookie politik her

§ 22 – Ophør eller opsigelse af aftalen

Ved Abonnementsperiodens ophør eller ved opsigelse efter bindingsperiodens ophør frameldes din betaling til PBS automatisk, hvis bilen tilbageleveres uden overkørte km og uden skader.

§ 23 - Ændring af vilkår og gebyrer

Bilabonnement A/S kan ændre disse Abonnementsvilkår, særskilte vilkår og betingelser samt Abonnementsafgifter, gebyrer og afgifter ved et varsel på mindst 1 måned. Det betyder, at Abonnenten har mulighed for at opsige sit Abonnement inden ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via e-mail til Abonnentens e-mailadresse og på hjemmesiden. Yderligere kan Bilabonnement A/S ændre Abonnementsafgiften, såfremt der sker væsentlige ændringer i forsikringspræmien eller den grønne afgift. 
Ændringer, der forbedrer Abonnentens vilkår, kan gennemføres uden varsel ved at opdatere hjemmesiden.
Ændring af gebyrer, herunder gebyrer på betalingskort mv. kan gennemføres uden varsel og kan findes på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev