OPHØRT: Forsikring før 31.12.18

 

OBS: DENNE FORSIKRING ER OPHØRT PR. 31/12-2018.

Oplysninger om den nuværende forsikringaftale indgået med Topdanmark A/S kan findes her

1 - Hvem dækker forsikringen?

1.1 Ansvar og kasko

1.1.1 Forsikringen dækker Bilabonnement A/S (forsikringstager) og Abonnenten, samt enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. 

1.1.2 Endvidere dækkes virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service, salg og lignende. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse. Kaskoforsikringen dækker desuden ikke skade påført køretøjet under arbejde med dette.

1.1.3 Hvis forsikringstageren/Abonnenten ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens § 54 er herved fraveget.

2 - Hvor dækker forsikringen?

2.1 Ansvarsforsikringen

2.1.1 Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet Grøntkortordningen. Forsikringen dækker efter de pågældende landes love om motorkøretøjer.

2.1.2 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært.

2.2 Kaskoforsikringen

2.2.1 Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet Grøntkortordningen.

3 - Internationale sanktioner og krig, jordskælv, atomkrig mv.

3.1 Internationale sanktioner
Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede bortfalder i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller sanktioner, lovgivning eller
andre retsfølger udstedt af EU, GB eller USA. Se mere om Internationale sanktioner på Erhvervsstyrelsens og Udenrigsministeriets hjemmeside.


3.2 Krigs, Jordskælvs-og atomskader m.v.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte følge af:

A. Krig, krigslignende handlinger, neutralitets krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
B. Jordskælv eller andre naturkatastrofer.
C. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

4 - Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb

4.1 Forsikringen dækker skade på køretøjer og ansvar for skade, som opstår i forbindelse med:

A. Øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade under kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen.

B. Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb er dækket i Danmark. Kræver løbet justitsministeriets tilladelse, skal denne være givet, og de foreskrevne regler for løbet skal overholdes.

4.2 Konkurrencekørsel mv.
Forsikringen dækker ikke skade sket under terræn,-kap-og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt under pkt. 4.1a

5 - Flytning og risikoændring

5.1 Ensured, herefter kaldet selskabet, behøver ikke i denne aftale at få besked, hvis:
                             a. Abonnenten skifter bopæl

6 - Aflevering af køretøjet til Bilabonnement

6.1 Ved aflevering af køretøjet ophører Abonnementsaftalen

7 - Ændring af præmie eller forsikringsbetingelser

7.1 Hvis selskabet ændrer forsikringsbetingelserne for forsikringer af samme art eller præmietarif, skal dette meddeles Abonnenten skriftligt. Ændringerne kan gennemføres med mindst 1 måneds varsel til et hovedforfald.


7.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen kræves ophævet fra præmieforfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked inden denne dato.

8 - Varighed og opsigelsesregler

8.1 I forbindelse med anmeldelsen af en skade, kan både Bilabonnement A/S og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Fristen for opsigelse løber fra den dag, selskabet har modtaget skadesanmeldelsen og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt eller afvist at betale erstatning.

8.2 Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen.

8.3 Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb fx efter gentagne skadetilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform til automobilforsikringsselskabernes fællesregister over forsikringstagere, der frembyder særlig risiko. Samtidig med registreringen gives, vil forsikringstageren få meddelelse om dette med nærmere oplysning om klagegag mv. Registrering i det fælles register (Philip Heymans Allé 1, Hellerup, tlf. 41 91 91 91) sker på grundlag af en tilladelse af Datatilsynet.

9 - Hvis skaden også er dækket i andet selskab

9.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

10 - Præmiens betaling

10.1 Abonnenten betaler forsikringspræmien via sin månedlige ydelse til Bilabonnement A/S, som hæfter for denne. Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.


10.2 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter pkt. 10.4 opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, med mindre præmien er betalt inden denne dato.


10.3 Betales præmien for sent på grund af særlig undskyldende omstændigheder, og betales præmien samt renter og omkostninger umiddelbart, efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog senest ske 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen. Ved manglende betaling af første præmie, skal betalingen dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i pkt. 10.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betalingen ske inden udløbet af denne periode.


10.4 Er forsikringen ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun med præmiebetaling helårligt forud.

11 - Indeksregulering af præmien og selvrisikoforløb

11.1 Selvrisiko indeksreguleres ikke.

11.2 Reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Det regulerede beløb afrundes op til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb for afrunding.

11.3 Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik.

12 - Fastpræmie

12.1 Forsikringen er tegnet som en fastpræmieforsikring, hvor prisen ikke stiger efter skade.

13 - Ankenævn

13. Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til
                             Ankenævnet for Forsikring
                             Anker Heegaards Gade 2
                             1572 København V
                             Tlf. 33 15 89 00
                             www.ankeforsikring.dk

Forsikringstager skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig skal forsikringstager betale et mindre gebyr. Følgende kan sende forsikringstager et klageskema og et girokort til brug for indbetaling af gebyret:
                             a. Selskabet
                             b. Ankenævnet for Forsikring
                             c. Forsikringsoplysningen
                                 Philips Haymans Allé 1
                                 2900 Hellerup
                                 Tlf. 41 91 91 91
                                www.forsikringsoplysningen.dk

14 - Lovregler

14. For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.

15 - Hvad dækker ansvarsforsikringen

15.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, når køretøjet er i brug som motorkøretøj. Eventuelt godkendt anhængertræk er medforsikret.

15.2 Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven.

15.3 Ved kørsel uden for Danmark i de lande, med hvem Grøntkortordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning om erstatningssummer, dog mindst med de summer der gælder for kørsel i Danmark.

15.4 Ved kørsel i øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark.

16 - Hvad dækker forsikringen ikke

16. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:
                             a. på førerens person
                             b. på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/ samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse
                             c. der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
                             d. på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab
                             e. på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet
                             f. af færdselslovens regler

17 - Regres

17.1 Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med fortsæt.

17.2 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun 
regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. Færdselslovens § 108 stk. 2.

17.3 Selskabet har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis selskabet har måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen.

17.4 For køretøjer der ikke må udlejes til andre end Abonnenten, har selskabet pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet til andre. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes at køretøjet er udlejet i strid med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes.

18 - Hvad dækker kaskoforsikringen

18.1 Tab af det forsikrede køretøj inkl. tilbehør samt enhver skade på dette med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt i afsnit 20 og 21. Desuden dækkes, uden selvrisiko, udgifter til reparation af glas, der ikke kræver udskiftning.

19 - Tilbehør

19.1 Ud over selve køretøjet dækkes almindeligt tilbehør, som er standard for køretøjets fabrikat, model, type og årgang. Almindeligt tilbehør kan også være ting der udelukkende bruges i forbindelse med køretøjet, fx et sæt afmonterede vinterhjul, når der er monteret sommerhjul på køretøjet. Derudover dækkes tagbagagebærer, overtræk og lignende. Standardværktøjet er dækket, hvis det alene anvendes i forbindelse med køretøjet.
Erstatningen udgør maksimalt 30.000 kr. pr. skade.

19.2 Ud over almindeligt tilbehør dækkes fastmonteret ekstra udstyr med maksimalt 30.000 kr. inkl. montering.
                             Ekstra udstyr er bl.a.:
                             a. radio/cd-anlæg
                             b. max. 5 cd’er
                             c. specialfælge og –dæk
                             d. ekstralygter
                             e. spoiler / skørter
                             f. solvisir
                             g. dekorationer og speciallakering
                             h. satellitnavigationsudstyr
                             i. bil- tv- video- og dvd udstyr
                             j. walkie-talkie
                             k. sender – og modtagerudstyr

19.3 Afmonteret tilbehør/udstyr er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum.

19.4 Reservedele er ikke dækket.

19.5 I skadestilfælde kan selskabet vælge at betale en kontant erstatning eller levere tilsvarende genstande.

20 - Hvad dækker kaskoforsikringen ikke

20.1 Tyveri af brændstof.


20.2 Forringelse af køretøjets stand som følge af brug, slitage og vejrligets påvirkning som fx stenslag i lak, ridser i ruder forsaget af vinduesvisker, tæring og rust.


20.3 Fabrikations-og materialefejl og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele.


20.4 Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand, nedstyrtning af køretøjet fra lift, eller kørsel som foregår i forsikringstagerens interesse.


20.5 Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning.


20.6 Skade der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det, fx dæk der er så nedslidte, at de er ulovlige.


20.7 Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer.


20.8 Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, eller mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket medmindre denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger var fører af bilen eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.


20.9 Skade sket, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket hvis denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet.


20.10 Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheder beslaglæggelse af køretøjet samt bortkomst.

21 - Retshjælpsforsikring

21.1 Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar alene)

21.2 Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægger til grund for dækningen. Der, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige forsikringsbetingelser for denne dækning kan til enhver til rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen.

21.3 Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister vedrørende det forsikrede køretøj.

21.4 Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.

21.5 Forsikringen dækker med indtil 181.000 kr. (2015). Selvrisiko udgør 3.900 kr. pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres.

21.6 Hvis den forsikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko.

22 - Redningsforsikring i udlandet

22. Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar alene). Forsikringen dækker dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige forsikringsbetingelser for redningsforsikringen findes i det røde SOS Servicekort, som du kan få hos selskabet. Det røde SOS-Servicekort og køretøjets registreringsattest skal altid medbringes i udlandet.

23 - Regres

23. Har selskabet på andet grundlag end policens måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter.
ikke sker i forbindelse med en assistance, så er det kundens eget ansvar at komme til afhentningsadressen.

24 - Skadesanmeldelse

24.1 Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til selskabet med så fyldestgørende oplysninger som muligt. Skader kan anmeldes til Bilabonnement Skadescenter på tlf.: 70 22 60 61, eller udfyld skadesanmeldelsen her

24.2 Der må ikke uden selskabets accept træffes aftale om erstatningskrav.

24.3 Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.

25 - Skadens regulering

25.1 Besigtigelse og reparation
25.1.1 Reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller selskabets taksator. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes.
25.1.2 Selskabet har ret til at anvise reparatør.


25.2 Partiel skade
Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. Er skaden sket, efter at køretøjet var overladt eller solg til en reparatør eller forhandle, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation.

25.3 Totalskade
Skaden er total, hvis reparationen efter selskabets skøn ikke kan betale sig, ikke må foretages i henhold til gældende toldregler, eller køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter at selskabet har modtaget skadesanmeldelsen. I så fald ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende fabrikat, model, type, årgang og stand vil kunne købes for mod kontant betaling. Hvis selskabet har udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet selskabet.

25.4 Nyværdierstatning
25.4.1 For person- og varebiler, der alene anvendes til privat person og rejsekørsel, betaler selskabet en erstatning der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, model, type, årgang og anvendelse som den skaderamte under forudsætning af, at reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50 % af en tilsvarende bils nyværdi på skadetidspunktet. Samt:
                             a. For fabriksnye biler; at skaden er sket inden for det første år efter første indregistreringsdato
                             b. For demobiler; at skaden er sket inden for det første år efter erhvervelse hos forhandler, dog højest 16 måneder efter første indregistreringsdato.
25.4.2 Hvis selskabet har udbetalt nyværdierstatning, tilhører køretøjet selskabet.

25.5 Transportomkostninger i Danmark
Når der er tale om en dækningsberettiget skade og der ikke er tegnet abonnement hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet. Har vi afvist at betale erstatning jf. pkt. 20 eller 21, betales ikke for transport.

25.6 Merværdiafgift
25.6.1 Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov betales af selskabet.
25.6.2 For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende:
Merværdiafgift bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.
25.6.3 Betales opkrævet moms ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel.

26 - Selvrisiko

26.1 Forsikringen er tegnet med selvrisiko. Der opkræves kun én selvrisiko pr. skadesbegivenhed. 

26.2 Din selvrisiko, som abonnent, er 5.000 kr. pr. skade. Ved anden fører af køretøjet end abonnenten, gælder dobbelt selvrisiko - dog ikke, hvis føreren er abonnentens ægtefælle/samlever.

26.3 Selvrisiko gælder ikke ved skade:
                             a. Efter at køretøjet var overdraget til ny ejer. Er ny ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet hos ny ejer
                             b. Ved brand-, tyveri- eller hærværksskade forårsaget af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift.
                             c. Hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar.
                             d. Der alene er dækket efter forsikringsbestemmelserne for redningsforsikring.
                             e. Der er sket, mens bilen er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør eller forhandler.

26.4 Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet dette ud over for reparatøren og opkræver efterfølgende selvrisiko hos forsikringstageren.

26.5 Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko, i det omfang kravet gennemføres mod en skadevolder.

26.6 Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel.

Hvad betyder de anvendte ord?